Scenarioplanning

Scenarioplanning, of scenariodenken, is een methode om met onzekerheid in de toekomst om te gaan. Door meerdere scenario's voor de toekomst te beschrijven en vervolgens over de implicaties na te denken, ben je als organisatie beter voorbereid en blijf je wendbaar. Leer er meer over in Paul de Ruijters boek Klaar om te wenden of tijdens één van onze trainingen scenarioplanning. Of kijk alvast dit filmpje:

Scenarioplanning

Wie voorbereid wil zijn op de toekomst, moet oog hebben voor wat er in de omgeving gebeurt. En dan vooral voor ontwikkelingen, gebeurtenissen en trendbreuken waarop de organisatie zelf niet direct invloed kan uitoefenen, maar die wel impact hebben op de organisatie. Bij het verkennen van trends kunnen zowel eigen medewerkers betrokken worden als experts en buitenstaanders: ieders kennis, expertise en voorstellingsvermogen is waardevol. Belangrijk is dat bij een trendverkenning nog niets wordt uitgesloten: het is waardevol om de blik te richten op een zo breed mogelijk spectrum aan onderwerpen en niet alleen de feiten, maar ook ideeën, meningen en observaties mee te nemen. Te denken valt aan demografische, economische, ecologische, politieke, technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
Vervolgens kunnen drijvende krachten en onzekerheden met betrekking tot deze ontwikkelingen in kaart worden gebracht. Dit levert beter inzicht in de buitenwereld op en leidt tot nieuwe, betere strategische vragen.

De Ruijter Strategie kan een trendverkenning voor u uitvoeren of ondersteuning bieden bij een eigen trendverkenning, bijvoorbeeld door het interviewen van deskundigen of het faciliteren van een brainstormsessie.

Via trends naar scenario's

Het verkennen van trends is meestal de eerste stap in een toekomstverkenning. Op basis van de gevonden trends en het bepalen van de mate van onzekerheid hoe het ontwikkeling in de toekomst zal zijn, kunnen we deze op zinvolle wijze met elkaar te combineren tot een aantal van elkaar verschillende, complexe toekomstbeelden: scenario’s. De scenario’s schetsen werelden waarin de organisatie de komende jaren terecht zou kunnen komen, maar waarop ze zelf geen invloed heeft. Door scenario’s te gebruiken worden kennis en voorstellingsvermogen in de organisatie gemobiliseerd. Dit maakt dromen en nachtmerries bespreekbaar en spreekt naast de ratio ook emoties aan. Het maken van scenario’s is geen doel op zich; ze zijn een hulpmiddel om informatie te structureren en betekenis te geven zodat mensen in de organisatie beter doordachte beslissingen kunnen nemen. Scenario’s geven bijvoorbeeld beter zicht op toekomstige risico’s en kansen.

De Ruijter Strategie is expert op het gebied van het verkennen van trends en het ontwikkelen en verbeelden van scenario’s en kan u in elke gewenste vorm ondersteunen. Een paar voorbeelden van de vele scenarioprojecten waar we aan hebben bijgedragen:

Wilt u meer weten over hoe we u van dienst kunnen zijn bij het verkennen van trends en/of scenarioplanning?
Neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 625 02 14, of mail naar Jolanda van Heijningen: jolanda@deruijter.net. Daar kunt u ook een samenvatting aanvragen van Klaar om te wenden, onze methode voor strategie op basis van scenarioplanning.