Scenario's Energie in de Gebouwde Omgeving

Hoe ziet de toekomst van energie in de gebouwde omgeving er de komende decennia uit?

In 2013 is in het Energieakkoord afgesproken dat alle gebouwen in 2030 samen gemiddeld energielabel A moeten hebben en in 2050 gemiddeld zelfs energieneutraal moeten zijn. In dat kader is het Minsterie van BZK in het voorjaar van 2015 samen met relevante stakeholders een langetermijnverkenning ‘energie gebouwde omgeving’ gestart. Deze verkenning heeft tot doel kansen, belemmeringen en opties voor de energievoorziening in de gebouwde omgeving in kaart te brengen, zodat stakeholders in staat zijn hun strategieën gericht op het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving zo goed mogelijk vorm te geven en op elkaar af te stemmen. Een belangrijke bouwsteen van de lange termijn verkenning zijn toekomstscenario’s.

De Ruijter Strategie heeft het ministerie ondersteund bij deze scenarioverkenning. Om plausibele, relevante en inzichtelijke scenario’s over de toekomst van energiebesparing in de gebouwde omgeving te kunnen maken, is allereerst een verkenning van trends en onzekerheden voor de lange termijn nodig; wat speelt er de komende decennia op demografisch, economisch, sociaal-maatschappelijk, technologisch en ecologisch gebied? En met welke speelvelden, spelregels en dynamieken hebben stakeholders te maken? Met desk research, interviews en een trendworkshop zijn deze factoren en actoren in kaart gebracht.
De resultaten van de trendverkenning zijn te lezen in Deel 1 van de rapportage.

Vervolgens zijn op basis van de belangrijkste bevindingen uit deze verkenning in samenwerking met partijen uit de woningbouw en utiliteitsbouw, de energiesector, de installatiesector, de wetenschap en andere deskundigen vier scenario’s ontwikkeld. Deze gaan allemaal uit van een transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving. Immers, het wordt onwenselijk geacht dat deze transitie niet wordt doorlopen. In feite bevinden we ons nu al in het basisscenario:
1. Geleidelijke Transitie: een stap-voor-stap transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving, voortbouwend op de ontwikkelingen die we nu al kunnen zien en de afspraken uit het Energieakkoord.
Maar we zien ook een aantal ontwikkelingen die de transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 sprongsgewijs zouden kunnen versnellen. Die worden beschreven in de andere drie scenario’s:
2. Technologie-adoptie: innovaties voor verduurzaming worden zo aantrekkelijk gemaakt dat mensen ze massaal adopteren.
3. Urgentie: de maatschappij voelt de noodzaak om snel drastische maatregelen te nemen ten behoeve van het klimaat.
4. Schaarste: de wereldwijde groeiende vraag naar fossiele energie leidt tot een beperkte beschikbaarheid en hoge prijzen.

De minister voor Wonen en Rijksdienst zal de Tweede Kamer binnekort informeren over de resultaten van de langetermijnverkenning, waar deze scenario's deel van uitmaken.
Lees meer over de scenario's over Energie in de Gebouwde Omgeving in Deel 2 van de rapportage.

Bekijk hier de animatie over de scenario's:

Meer weten over de aanpak van een multi-stakeholder scenarioverkenning? Neem contact op metJolanda van Heijningen.