Gezamenlijke verkenning wonen, zorg en pensioen 2030

Gezamenlijke verkenning van PGGM, VGZ en Espria naar mogelijke scenario’s voor 2030 waarbij wonen, zorg en pensioen in samenhang zijn bekeken.

Er is eigenlijk maar één reden waarom PGGM, Espria/Woonzorg Nederland en Coöperatie VGZ zich met ‘Wonen, zorg en pensioen 2030’ bezig houden. Dat is omdat deze domeinen in het leven van mensen direct samenhangen. Om duidelijk te maken welke gevolgen veranderingen in de markt en het overheidsbeleid voor de ouderen van later hebben, besloten deze drie partijen gezamenlijk de toekomst van wonen, zorg en pensioen in samenhang te onderzoeken en mogelijke scenario’s voor 2030 te verkennen.

De resultaten van die verkenning vindt u in de rapportage ‘Wonen, zorg en pensioen 2030 – Scenario’s’. Het is, voor zover de drie deelnemende partijen weten, de eerste keer dat een dergelijke analyse is gedaan vanuit een dergelijke brede scope, die niet alleen wonen, welzijn en zorg omvat, maar ook inkomen, meer algemeen arbeid, en vermogen. Zij vinden de resultaten interessant genoeg om breed te delen met partijen in het veld. Dit ook vanuit de gezamenlijke intentie om hiermee het denken te bevorderen over goede en vernieuwende arrangementen voor ouderen, die in eerste instantie gericht zijn op het bevorderen van weerbaarheid en op volwaardig blijven participeren in de samenleving en die tegelijk bijdragen aan de wens om de overheidsuitgaven op dit punt beheersbaar te maken en te houden.

Lees zowel het scenariorapport met de vier toekomstbeelden als het trendrapport, met de onderliggende trends, trendbreuken en onzekerheden.

Wilt u meer informatie over deze scenarioverkenning? Neem contact op met Jolanda van Heijningen op (020) 625 02 14 of mail naar jolanda@deruijter.net