Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden

De Ruijter Strategie heeft in opdracht van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden regionale scenario’s tot 2100 verkend en beschreven.

Het Deltaprogramma is opgezet om ervoor te zorgen dat Nederland in de toekomst veilig blijft tegen hoog water en dat er ook in de toekomst voldoende zoet water beschikbaar is. Het deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden is één van de negen deelprogramma’s binnen dit Deltaprogramma.

Het gebied kende in het verleden vele overstromingen. Maar ook nu worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Dat uit zich in een stijgende zeespiegel, in grote pieken en dalen in rivierafvoeren, en in extremere neerslag- en droogtepatronen.

In 2014 is een besluit genomen over de hoofdontwikkelingsrichting voor het hoofdwatersysteem voor deze regio in samenhang met de andere deelprogramma’s. Om dit besluit voor te bereiden is onder meer onderzoek gedaan naar de langetermijnscenario’s en kansrijke strategieën. Daarvoor was inzicht nodig in de toekomst van de regio tot 2100. In drie aparte thematische verkenningen zijn daarom toekomstige ontwikkelingen voor het stedelijk gebied, het haven- en industrieel cluster en voor landbouw, natuur en recreatie verkend. De drie deeltrajecten zijn gebundeld en in samenhang verwerkt in Regionale scenario’s. Hierdoor ontstonden, behalve nieuwe inzichten voor alle betrokken partijen, referentiepunten voor de zeer lange termijn die bij uitstek geschikt zijn om richting te geven aan concreet beleid op kortere termijn.

De Ruijter Strategie heeft in het voorjaar van 2011 het proces en de rapportage van één van de drie deeltrajecten voor haar rekening genomen: de verkenning van mogelijke toekomsten voor het Stedelijk gebied Rijnmond-Drechtsteden tot 2100. Bij het beschrijven van de mogelijke toekomsten zijn de Deltascenario’s het uitgangspunt geweest.

Vervolgens heeft De Ruijter Strategie op basis van de drie deelverkenningen, bestaande literatuur en rapporten, interviews met experts en workshops met betrokkenen uit zowel de publieke als de private sector, het rapport Regionale Deltascenario’s Rijnmond Drechtsteden geschreven, dat in januari 2012 door het deelprogramma is gepubliceerd. De scenario’s worden nu gebruikt om de probleemanalyse kwantitatief en geografisch aan te scherpen. Ook bij de ontwikkeling en effectbepaling van mogelijke strategieën worden de scenario’s gebruikt.

In april 2012 organiseerde de TU Delft, in samenwerking met de staf van het Deltaprogramma en met medewerking van de andere universiteiten en kennisinstellingen, een kennisconferentie over het Deltaprogramma en de Deltascenario’s Next.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jolanda van Heijningen op (020) 625 02 14 of per mail: jolanda@deruijter.net