Strategische Verkenningen bij Defensie

Het rapport van het interdepartementale verkenningstraject “Krijgsmacht 2030″ mag dan in 2010 al zijn gepubliceerd, de scenario's zijn in de turbulente wereld van 2022 nog altijd relevant en plausibel.

De interdepartementale werkgroep (Defensie, BZK, BuZa, Financiën) heeft, onder leiding van projectdirecteur dr. Sebastian Reyn en projectsecretaris KTZ drs. Kees Turnhout, onderzocht wat voor krijgsmacht Nederland zou moeten hebben in de periode van 2020 tot na 2030. Oud-minister Gerrit Zalm was voorzitter van de klankbordgroep van 7 externe deskundigen, die zorgde voor de externe betrokkenheid. Op 29 maart is het rapport Verkenningen dan ook door de heer Zalm overhandigd aan de demissionaire ministers Verhagen en Van Middelkoop van resp. Buitenlandse Zaken en Defensie. Het project werd op 19 mei officieel afgerond met een slotconferentie waarop Kamerleden met elkaar in discussie gingen over de vijf strategische vragen die zijn voorgelegd aan de politiek. De conferentie werd ondersteund met een animatiefilm waarin de vier toekomstscenario’s zijn weergegeven. Kijk hier naar een impressie van de conferentie.

Centrale vragen binnen de Verkenningen waren: Welke krijgsmacht is nodig om de belangen van het Koninkrijk te kunnen blijven beschermen en zo nodig te verdedigen? Welke krijgsmacht is nodig om de internationale rechtsorde te bevorderen?

Het proces om deze vragen te kunnen beantwoorden is breed ingestoken; een groot aantal deskundigen in binnen- en buitenland en van binnen en buiten Defensie heeft aan de totstandkoming van het rapport meegewerkt. De Ruijter Strategie heeft in de beginfase de leden van de werkgroep getraind en daarna een groot deel van het proces van de raadpleging van deskundigen via interactieve workshops mogen ontwerpen en faciliteren. Een opdracht waar De Ruijter met zeer veel voldoening aan heeft gewerkt, niet in de laatste plaats door de bevlogenheid van de werkgroep, en met name van de heren Turnhout en Reyn.

Met het nu afgeronde rapport Verkenningen wordt een inhoudsvolle en wetenschappelijk verantwoorde bijdrage geleverd aan de politieke en publieke oordeelsvorming over de toekomst van onze krijgsmacht. De Verkenningen zijn geen besluiten of plannen, maar vertegenwoordigen een scenarioanalyse die opties geeft. Hoofddoel van de Verkenningen is het bieden van een gezaghebbende en objectieve basis zodat de politiek gedegen keuzes kan maken over de Nederlandse defensie-inspanning. Het project is een prachtig praktijkvoorbeeld van de scenariomethode, waarbij meerdere toekomstbeelden de basis vormen voor het genereren van opties voor de eigen organisatie.

Lees hier het volledige Eindrapport Verkenningen.

Wilt u meer weten over de rol van De Ruijter Strategie bij dit project? Neem dan contact op met Jolanda van Heijningen: (020) 625 02 14