Scenarioverkenning Almere Stadsbeheer

Wat zijn de toekomstige taken van Stadsbeheer en welke mensen hebben we nodig om die uit te voeren?

De gemeente Almere heeft een visie ontwikkeld op 2015 met als uitgangspunt ‘Mensen maken de organisatie’. Dagelijks worden er door ongeveer 600 van deze mensen, de medewerkers van Stadsbeheer, belangrijke taken verricht die ervoor zorgen dat de inwoners van Almere in een veilige, schone en comfortabele stad kunnen wonen, werken en verblijven.

Om de taken ook in de toekomst naar behoren te kunnen uitvoeren is het zaak vooruit te blijven kijken naar de lange termijn. Wat zijn de toekomstige taken van Stadsbeheer, hoe kunnen die het beste worden georganiseerd en welke mensen en competenties zijn daar voor nodig? Daarom heeft Stadsbeheer in 2013 een Strategisch Personeelsplan gemaakt. De eerste uitwerking –en daarmee het fundament voor de verdere vervolgstappen van het Strategisch Personeelsplan – is een scenarioverkenning. Deze verkenning is gemaakt door een werkgroep van beleids- en uitvoeringsexperts uit alle afdelingen van Stadsbeheer onder leiding van De Ruijter Strategie.

Er is gestart met het interviewen van 35 experts binnen en buiten de gemeente Almere met als kernvraag ‘wat ziet u als belangrijke ontwikkelingen in het werkveld van Stadsbeheer’. Vervolgens zijn uit de trends de twee grootste kernonzekerheden met de grootste impact voor Stadsbeheer gedestilleerd. Dit assenkruis leidt tot vier toekomstbeelden (scenario’s) waarin de werkzaamheden van Stadsbeheer zouden kunnen plaatsvinden. De scenario’s zijn vervolgens vertaald naar vier soorten overheden. Binnen elk scenario is de rol en taakopvatting van een gemeentelijke dienst Stadsbeheer een andere. De komende maanden gaan de verschillende afdelingen van Stadsbeheer met deze verkenning aan de slag om de rode draden ('no regrets') die uit de verkenning naar voren kwamen te implementeren en de werkprocessen en rollen die in de wereld van morgen passen, verder uit te werken.

Bekijk hier een Prezi van de trends en de scenario's uit de scenarioverkenning.

Meer weten over het gebruiken van scenario's voor strategische personeelsplanning? Neem contact op met Jolanda van Heijningen via (020) 625 02 14 of mail: jolanda@deruijter.net