Woningcorporatie Intermaris presenteert meerjarenvisie

Via een participatief proces heeft Intermaris haar koers voor de komende jaren bepaald in de meerjarenvisie "Intermaris, voor jouw (t)huis".

In deze meerjarenvisie 2019-2022 gaat Intermaris in op wat hun bewoners nodig hebben. Er staat in beschreven wat ze gaan doen op het niveau van de woning, de wijk en de stad en wat dit betekent voor de eigen organisatie.

Uit de meerjarenvisie:

"De vraag naar sociale huurwoningen groeit en verandert. Er is méér vraag dan aanbod en woningen sluiten niet meer optimaal aan op de veranderde woonbehoeften. Verschillen in levensfase, inkomen, samenstelling huishouden, mate van zelfredzaamheid en gezondheid maken dat iedereen iets anders nodig heeft om fijn te kunnen wonen. De vraag naar sociale huurwoningen verandert sneller dan we de voorraad woningen kunnen aanpassen. Er zijn daarom andere oplossingen nodig. We moeten slimmer en flexibeler omgaan met het bestaande woningaanbod om zo goed mogelijk in de woonbehoeften van vandaag én morgen te voorzien.

Passend wonen in wijk en stad
Omdat passend wonen voor iedereen iets anders betekent, gaan we de komende periode waar nodig differentiëren in ons aanbod en onze dienstverlening. Met meer maatwerk gericht op onze verschillende doelgroepen, hun behoeften en hun koopkracht. Om te kunnen differentiëren moeten we de bewoners en de wijken beter kennen. Die kennis bouwen we de komende jaren verder op, door de relatie en communicatie met bewoners te verbeteren en beter samen te werken met partners die deze kennis hebben. "

Deze visie is ontstaan vanuit een participatief proces, waaraan directie, management, medewerkers, Raad van Commissarissen, huurders, huurdersverenigingen en bewonerscommissies hebben deelgenomen. De Ruijter Strategie heeft in samenspraak met de Intermaris projectgroep dit participatieve proces ontworpen. In een periode van zes maanden heeft De Ruijter workshops met het MT, de overige 100 medewerkers en zo'n 160 huurders georganiseerd en gefaciliteerd, strategische sessies met de directie en RvC begeleid, de concept-meerjarenvisie geschreven en een voorzet gedaan voor de route richting 2022.

Bekijk de Intermaris Meerjarenvisie 2019-2022 hier.

Voor meer informatie over dit soort trajecten en wat we hierin voor u kunnen betekenen neemt u contact op met Jolanda van Heijningen, via 020-6250214 of per mail