Meerjarenbeleidsplan: gezamenlijke organisatie-brede inspanning

Samen de strategische dialoog aangaan

Wat is de koers voor de komende jaren? Waar zijn we goed in, wat kan beter, waar liggen de risico's en kansen, en wat hebben we nodig om de kansen te grijpen en de risico's te omzeilen? Het maken van een strategisch Meerjarenbeleidsplan dat antwoord geeft op deze vragen is net zo belangrijk als uitdagend. Het is de leidraad voor alle medewerkers; uiteindelijk moet de hele organisatie de strategie omarmen en uitvoeren. Daarom is het verstandig en nodig om zoveel mogelijk medewerkers in de strategische dialoog over de toekomst van de organisatie te betrekken. Medewerkers denken graag mee over de toekomst, omdat het ook over hún toekomst gaat. Met een goed doordacht proces, waarin duidelijk is wat er van de deelnemers wordt verwacht en hoe het uiteindelijke plan tot stand komt, creëer je energie en draagvlak om niet alleen doelen te bedenken voor de komende jaren, maar ook echt in beweging te komen om die doelen te bereiken.

In het Strategisch Meerjaren Beleidsplan (SMB) van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor de periode 2017-2020 zijn realistische doelstellingen geformuleerd voor het waarmaken van enkele stevige ambities.Het beleidsplan is er gekomen dankzij een gezamenlijke inspanning van de hele organisatie. Medewerkers uit verschillende lagen en onderdelen van SEIN werkten er met veel inzet aan mee. De inzichten en expertise uit alle Resultaatverantwoordelijke Eenheden (RVE’s) en alle disciplines van de organisatie zijn op een mooie manier bij elkaar gekomen. Het proces om te komen tot dit beleidsplan startte begin 2016, met het uitvoeren van SWOT-analyses (analyses van de sterktes, zwaktes, mogelijkheden en kansen) voor alle organisatieonderdelen.

In de tweede fase heeft SEIN een scenarioverkenning uitgevoerd, onder begeleiding van Renate Kenter. Daartoe zijn twee intensieve bijeenkomsten gehouden met medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie. Hierin stond centraal met welke ontwikkelingen in de maatschappij SEIN de komende jaren te maken kan krijgen. Daaruit kwamen vier mogelijke toekomstscenario’s voort. Op basis daarvan is besproken hoe SEIN zich het beste op die scenario’s kan voorbereiden.

Jean Willem Barzilay, Voorzitter Raad van Bestuur van SEIN, vond het belangrijk dat de organisatie in de volle breedte betrokken was bij de strategieontwikkeling en is blij met het resultaat:"Voor onze organisatie was het de eerste keer dat wij zowel eindverantwoordelijken en de medische staf als de direct bij de zorgprocessen betrokken medewerkers bij de strategieontwikkeling betrokken. Nu tegelijkertijd de medezeggenschapsorganen als ondernemersraad en cliëntenraad vanaf de start in het gehele proces zijn meegenomen, is het draagvlak voor het resultaat alleen maar vergroot. Om in de sessies alle belangen van de betrokken partijen te kunnen wegen, daar aandacht aan toe te kennen, discussies over te voeren en toch in het proces te blijven, vereist echte 'kunde'. Dat was Renate Kenter zeker toevertrouwd. Het is geen makkelijk proces geweest; er zijn vele belangen die tellen. Maar dankzij het programma, de kennis en kunde die Renate in een bijzonder open en toegankelijke sfeer kon overbrengen en het goed geplande totale proces, heeft SEIN nu een zeer breed gedeelde en duidelijke lijn naar de toekomst ontwikkeld."

Om het personeel mee te nemen in de ambities en doelstellingen voor de komende jaren, is een speciale app ontwikkeld.