COA Meerjarenstrategie 2025 & addendum

De wettelijke taak van het COA is het opvangen en begeleiden van asielzoekers. In de meerjarenstrategie staat hoe het COA die taak samen met partners willen realiseren.

Het COA heeft door de onvoorspelbaarheid van de toestroom van asielzoekers in de laatste jaren geleerd hoe de organisatie kan meebewegen met maatschappelijke
ontwikkelingen en trends. De ambitie is om dat nog beter te doen. Voor de eigen
bewoners, die op een moeilijk moment in hun leven veilige, menswaardige opvang en begeleiding verdienen, maar ook voor omwonenden in de gemeenten en medewerkers van het COA. De ambitie is ook dat het COA onder alle omstandigheden betrouwbaar is voor (toekomstige) bewoners, medewerkers en partners.

Het COA heeft er nadrukkelijk voor gekozen deze meerjarenstrategie een externe focus te geven en de vensters open te zetten naar de omgeving. Daarmee vormen deze meerjarenstrategie en de ambities daarin een basis voor het hernieuwen van onze bestaande partnerschappen én het ontwikkelen van nieuwe, nog grotere gezamenlijke maatschappelijke meerwaarde. Tegelijkertijd zijn de concrete, meetbare doelstellingen in de strategie bedoeld om de interne sturing te verbeteren.

De Ruijter Strategie heeft als onderdeel van het kernteam de totstandkoming van deze meerjarenstrategie zowel procesmatig als inhoudelijk mogen ondersteunen. In 2022 zijn we ook betrokken geweest bij de herijking van de strategie, waarbij de trends en scenario's zijn geactualiseerd en er prioriteiten zijn benoemd binnen de strategische doelen.
Bekijk de meerjarenstrategie en het addendum met de herijking uit 2022 hier.

Meer informatie? Bel (020) 625 02 14 of mail naar Jolanda van Heijningen